Pro hospodáře a revizory

Oficiální informace Junáka k hospodaření a účetnictví najdete ZDE.

 

Pomineme-li Stanovy Junáka, je hlavním předpisem stanovujícím pravidla k hospodaření v naší organizaci Hospodářský řád Junáka. Z něho vycházejí návazné směrnice v těch oblastech, které potřebují podrobnější úpravu.

Směrnice upravuje základní pravidla pro nakládání s majetkem organizačních jednotek Junáka. Zvláště řeší případy dispozice s nemovitým majetkem, která podléhá souhlasu Výkonné rady Junáka.

Směrnice upřesňuje povinnosti organizačních jednotek vyplývající ze zákona o účetnictví týkající se každoroční inventarizace majetku a závazků.

Směrnice stanoví podmínky, za kterých může Junák proplácet cestovní náhrady.

Směrnice stanoví podmínky, za kterých může Junák proplácet telekomunikační poplatky (náklady na pevné i mobilní stanice a internet).

Pokyn stanovuje základní pravidla pro poskytování dotací organizačním jednotkám Junáka pro rok 2011. Pokyn upravuje pouze dotace na vzdělávací akce, opravy a údržbu, celostátní akce, neorganizovanou mládež, evropského roku dobrovolnictví, investice.

Pokyn obsahuje náležitosti a termíny žádostí o dotaci na neorganizovanou mládež, na opravy základen a na investice pro aktuální rok.

Předpisy k účetnictví

Zde jsou k dispozici nejdůležitější předpisy týkající se oblasti „podvojného“ účetnictví. Předpisy jsou ke stažení ve formě obyčejného textu.

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v posledním znění, které je účinné od 1. ledna 2005.

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Dle zákona o účetnictví vydalo Ministerstvo finanční ČR tzv. České účetní standardy, které mají určitým způsobem doplňovat či zpřesňovat výklad vyhlášky a zákona (mají tedy pouze metodický význam). Původní české účetní standardy mají čísla 401 – 414.