Daň darovací – info

21. Prosinec 2011 - Přidal Rostislav

Řeší zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v platném znění
Pro nás, neziskové organizace, nadále platí následující pravidla zdaňování darů:
• platí obecné ustanovení o osvobození od daně darovací dle § 19, odst. 4 b) v případě, že jde o finanční dary v úhrnné hodnotě do 20 000,– Kč za rok;
o (4) Od daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí d) příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč.
• dle § 20, odst. 4 a) jsou od daně darovací osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami, která jsou určená na financování mj. výchovy a ochrany dětí a mládeže, ale nutno podat daň. přiznání a tam uplatnit osvobození;
o (4) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku a) právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti,
• dle § 21, odst. 1 d) se podává daňové přiznání k dani darovací do 30 dnů od skončení kalendářního roku
o Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické a k dani darovací do 30 dnů ode dne, v němž: d) uplynulo pololetí příslušného kalendářního roku, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami osvobozeného podle § 20 odst. 4; přiznání k dani dědické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se daňové přiznání podle odstavce 5 nepodává.
• pokud účetní jednotka nepřijme za kalendářní rok víc jak 20 000,– Kč finančních darů, pak nemusí podávat daňové přiznání k dani darovací vůbec (§ 21, odst. 5)
o (5) Daňové přiznání k dani dědické nebo k dani darovací se nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li od daně dědické nebo daně darovací osvobozeno podle §19 odst. 1 až 4 a 6, podle §20 odst. 1 nebo podle §20 odst. 14.
• pokud účetní jednotka za kalendářní rok jakýkoliv nefinanční dar, pak musí2 podat daňové přiznání
o (4) Od daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí d) příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč.
• daňové přiznání se podává k 30. lednu následujícího roku, pokud celková výše finančních darů přesáhla 20 000,– Kč nebo účetní jednotka přijala nefinanční dar.
ale v případě darování nemovitosti, podat daňové přiznání (podává se finančnímu úřadu dle nemovitosti) je nutné do 30 dnů ode dne doručení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Vše o darech najdete v Johanově materiálu: Metodický list – Dary a všechno kolem (včetně rozdílu mezi darem, sponzoringem a reklamou).


Formulář daňového přiznání k dani darovací (stejný jako oficiální formulář) je možné stáhnout zde.


Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí zaslat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky, připravila česká daňová správa interaktivní formulář , který bude možné na počítači vyplnit, vytisknout a následně poštou zaslat na místně příslušný finanční úřad: Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) (Vzor č. 4)


Aktuální znění 357/1992 Sb. Zákon ČNR, ze dne 5. května 1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí naleznete například zde .