Aktuality Rady vlády – Dotace již jen v podvojném účetnictví

21. Únor 2011 - Přidal Rostislav

„Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále
jen „Zásady“). Zásady jsou závazná pravidla pro poskytování dotací
jednotlivými resorty – ministerstvy.

Podle Zásad budou muset neziskové organizace včetně všech občanských
sdružení, které čerpají dotace počínaje rokem 2011, účtovat v podvojném
účetnictví.

Důvodem této změny je jednak to, že podvojné účetnictví je již řadu let
fakticky vyžadováno řadou resortních ministerstev, které dotace
poskytují, dále pak to, že přináší pravdivý a věrný obraz o nakládání s
veřejnými finančními prostředky podstatně lépe než účetnictví
jednoduché. Požadavek vedení podvojného účetnictví bude poprvé obsahovat
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým bude příjemci z řad neziskových
organizací dotace přiznána na rok 2011. V případě, že nezisková
organizace nesplní tuto podmínku, bude to posuzováno jako nesplnění
některé z ostatních podmínek Rozhodnutí, tedy jako sakcionované porušení
rozpočtové kázně.

Kromě podvojného účetnictví přinášejí nové Zásady i další ustanovení,
které neziskovým organizacím pomohou. Nastavují nové závazné termíny
harmonogramu vyhlašování dotačních řízení, jejich vyhodnocování a také
uvolňování konkrétních dotací. Poskytovatelé veřejně prospěšných služeb a
aktivit budou již do konce roku předcházejícího roku realizace projektu
informováni o výsledcích práce výběrových komisí, tedy se dozví, zda
uspěli se svojí žádostí či nikoliv. Dotace pak bude uvolněna již do
konce března roku, ve kterém je projekt realizován. Pokud se jedná o
dlouhodobý projekt, který vyžaduje kontinuální financování, dostanou
jeho nositelé dotaci ve dvou splátkách, do konce března a do konce září.
Tyto termíny budou znamenat snazší plánování cash flow na straně
neziskové organizace, včasné zahájení podpořených projektů, a tím ve
výsledku efektivnější a transparentnější používání peněz ze státního
rozpočtu.“

JUDr. Hana Frištenská
vedoucí oddělení a tajemnice RVNNO
Telefon: 296 153 309
Mobil: 724 050 337